نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور مشهد مقدس _ زمستان 94_بهار 95

استقبال و پذیرایی بیش  از 20 گروه از زوج های دانشجو از سراسر ایران توسط نهاد رهبری در هتل امیر مشهد

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر مینوانید به سایت مراجعه نمایید

http://ezdevaj.nahad.ir/94/